søndag, 18. november 2018

Din sidste mulighed for vurdering af din sag sker i Landsretten

Skulle du ikke havde fået medhold i din sag senest ved Byrettens afgørelse, så har du som sidste mulighed at få prøvet din sag ved Landsretten. Landsretten har afdelinger i Viborg og København.

Når din sag kommer for i Landsretten vil der deltage 3 dommere og 2 børnesagkyndige ved afgørelsen af din sag.

Det offentlige bliver igen repræsenteret af Kammeradvokaten og din vil også der starte med at redegøre for sagens omstændigheder.

Efter sagens omstændigheder er dokumenteret, så skal du afgive forklaring og dette foregår ved, at du først får oplæst din forklaring, som du afgav for Byretten, og herefter vil der blive stillet supplerende spørgsmål. Når du har afgivet forklaring, så vil sagen blive procederet for Landsretten, som herefter vil komme med en dom inden for en uge, og dommen er endelig. Det vil sige at Landsrettens dom kan du ikke anke til Højesteret.

Posted On %PM, %22 %786 %2017 %17:%jun

Når din sag ikke blev som du ønskede i Ankestyrelsen så kan du få din sag for Byretten

Efter at din sag om anbringelse har været for Ankestyrelsen, og Ankestyrelsens afgørelse ikke blev som du ønskede så har du mulighed for at få din sag prøve ved en af landets Byretter.

Når din sag kommer for Byrretten, så deltager en dommer og to børnesagkyndige i at behandle sagen. Ankestyrelsen/ kommunen er repræsenteret af Kammeradvokaten, og din advokat vil give møde med dig. Kommunen vil ofte sidde med ved hovedforhandlingen. 

Du har ret til at afgive forklaring i Byretten, hvilket sker ved, at din advokat stiller dig spørgsmål først, og herefter kan det tænkes, at Kammeradvokaten ligeledes har nogle spørgsmål.

Når du har afgivet forklaring, vil advokaten procedere sagen, og Byretten vil så overveje sagen og afsige dom. Afgørelsen vil typisk foreligge skriftligt ca. en uge efter sagens behandling i Byretten.

Såfremt du og din advokat ikke får medhold i Byretten, kan sagen ankes til Landsretten.

Posted On %PM, %18 %806 %2017 %18:%jun

Hvad sker der så i Ankestyrelsen hvis du har anke din afgørelse om anbringelse?

Har du modtaget en afgørelse fra kommunen, som du og din advokat ikke er tilfreds med, så har I mulighed for at anke den til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har 8 uger til at behandle din klage over Børn- og Ungeudvalgets afgørelse, når de har modtaget denne. 

Når din sag så kommer for Ankestyrelsen til afgørelse, så har du ret til transport til og fra Ankestyrelsen. Det er kommunen, som betaler for denne.

Når I bliver indkaldt til møde i Ankestyrelsen, hvor der deltager to jurister fra Ankestyrelsen, to borgere som er udpeget af Socialministeren samt to børnesagskyndige, så deltager du og din advokat også. Kommunen deltager ikke i mødet i Ankestyrelsen.

På mødet i Ankestyrelsen vil din advokat kunne stille dig supplerende spørgsmål til sagen. Herefter vil advokaten procedere sagen for Ankestyrelsen omkring baggrunden for deres klage, og hvorfor de finder, at Ankestyrelsen bør ændre afgørelsen.

Ankestyrelsen træffer afgørelse skriftligt inden for en uge efter mødet i Ankestyrelsen.

Såfremt du ikke får medhold i Ankestyrelsen, kan advokaten straks bede om, at sagen bliver indbragt for Byretten.

Posted On %PM, %18 %804 %2017 %18:%jun

Børn- og Ungeudvalget er den 1. instans i sager omkring anbringelse, tvangsadoption eller ophør af samvær og overvåget samvær.

Når der sker det i en sag, at sagsbehandleren vil bringe din sag for Børn- og Ungeudvalget så vil du blive opfordret til at oplyse, hvem du gerne vil have som advokat på din sag. Senest der skal du have en advokat på din sag, og i nogle tilfælde gerne før inden den kører i hårdknude så at sige.

Før mødet i Børn- og Ungeudvalget får du og din advokat tilsendt alle sagens papirer, og medlemmerne af Børn- og Ungeudvalget vil ligeledes have lejlighed til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Typisk vil det være sådan at når din advokat har fået papirerne, gennemgår de dem for at finde ud af, om kommunen har overholdt lovgivningen, og om kommunen har forsøgt at løse sagen med mindre indgreb end tvangsfjernelse, før sagen kommer for Børn- og Ungeudvalget samt hvorvidt kommunen har oplyst sagen loyalt, herunder medtaget de positive oplysninger i din sag.

Derefter drøfter de sagen med dig og hvor advokaten så også forbereder møder i børn og ungeudvalget og taler om hvilke vigtige oplysninger som skal frem på mødet, ligesom du sammen med advokaten drøfter, hvad der skal ske ved mødet i Børn- og Ungeudvalget, hvad advokaten har tænkt sig at spørge dig om samt hvilke ting, som advokaten mener, som skal lægges til grund ved Børn- og Ungeudvalgets afgørelse.

Kort før mødet i Børn- og Ungeudvalget vil du og advokaten mødes og afventer, at Børn- og Ungeudvalget er klar til at behandle sagen. Derefter vil I så blive indkaldt til et mødelokale på kommunen, hvor Børn- og Ungeudvalget er samlet.

Børn- og Ungeudvalget vil typisk bestå af en sekretær, en dommer fra den lokale byret, to kommunal politikere, en-to børnesagkyndige, ligesom forvaltningen typisk vil være med til mødet i Børn- og Ungeudvalget. Herudover giver advokaten møde sammen med dig og din eventuelle bisidder.

Indledningsvis vil advokaten kort redegøre for dennes indstilling til sagen og vil herefter stille dig spørgsmål, så Børn- og Ungeudvalget kan høre din holdning til sagen. 

Når vi har fået stillet og besvaret alle spørgsmålene, vil advokaten herefter procedere sagen over for Børn- og Ungeudvalget og her redegøre for, hvorfor de finder, at Børn- og Ungeudvalget skal følge advokatens indstilling til sagen, hvad Børn- og Ungeudvalget skal lægge vægt på, ligesom de vil påpege de ting, som de finder er væsentlige i sagsakterne.

Herefter forlader du sammen med din advokat mødelokalet og afventer, at Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelse i sagen. Når Børn- og Ungeudvalget er klar, vil I blive kaldt ind igen, hvor I vil få afgørelsen. Såfremt Børn- og Ungeudvalget bestemmer, at dit barn skal være anbragt uden for hjemmet, vil advokaten herefter snakke med forvaltningen om, hvornår anbringelsen praktisk skal gennemføres.

Posted On %PM, %18 %798 %2017 %18:%jun

Informationerne på Anbragt-Barn.dk har ikke til formål at levere professionel rådgivning. Kopiering af artikler og andet materiale er ikke tilladt uden aftale med Anbragt-Barn.dk

Newsletter

Tilmeldi dig vores nyhedsmail. så går du ikke glib af nyheder eller historier

Vi spammer ikke!

PIXEL_TEXT_LEGAL